Keskeinen sisältö:
Työhyvinvoinnin osuuden sisältö:
 1. Arvot ja eettiset kysymykset työyhteisössä
 2. Työhyvinvointikäsite ja työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät
 3. Työterveyden ulottuvuudet (psyykkinen
 4. ja sosiaalinen)
Lainsäädännön osuuden sisältö:
 1. Tasa-arvo työelämässä
 2. Yhdenvertaisuus työelämässä
 3. Yksityisyydensuoja työelämässä
 4. Työsuojelu, erityisesti työturvallisuus
 5. Yhteistoiminta yrityksissä

Osaamistavoitteet:

 • Opiskelija tunnistaa omat ja työyhteisön arvot ja niiden merkityksen. Opiskelija tuntee työhyvinvointiin keskeisesti vaikuttavat tekijät ja osaa soveltaa tätä tietoa omassa toiminnassaan. Opiskelija tunnistaa terveyden eri ulottuvuudet ja niiden yhteyden työhyvinvointiin.

 • Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää työlainsäädännön merkityksen työyhteisön työhyvinvointitoiminnassa. Opiskelija osaa arvioida tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, tietosuojan, työturvallisuuden ja yhteistoiminnan merkitystä erilaisissa työyhteisössä esiintyvissä tilanteissa. Opiskelija osaa soveltaa keskeisiä työhyvinvointiin liittyviä säännöksiä esimerkkitilanteisiin. Lisäksi opiskelija osaa analysoida opittuja tietoja kriittisesti ja laatia suosituksia työelämässä esiintyvien epäkohtien korjaamiseksi.